Επιμελητήριο Πρέβεζας

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ιδρύθηκε το 1994 με το Π.Δ. 25/1994 (ΦΕΚ 21/Α/24-02-1994) και η ίδρυσή του αποτέλεσε σταθμό για την ανάπτυξη της περιοχής λόγω της σπουδαιότητας του Επιμελητηριακού θεσμού στη σύγχρονη Eυρωπαϊκή Oργάνωση.

To Επιμελητήριο Πρέβεζας είναι Ν.Π.Δ.Δ. με αιρετά Όργανα Διοίκησης, τα οποία εκλέγονται από τα μέλη του Επιμελητηρίου κάθε τέσσερα χρόνια. Είναι ένα συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας και των μελών του, που σκοπό έχει την προστασία και την ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, των υπηρεσιών καθώς και την προώθηση της ανάπτυξης της Περιφέρειας στα πλαίσια της Εθνικής οικονομίας. 

Οι βασικές αρμοδιότητες του Επιμελητηρίου σύμφωνα με το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει και προβλέπονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και είναι οι εξής:

-         Συμβουλευτικός και γνωμοδοτικός ρόλος. Είναι ο φυσικός ρόλος των Επιμελητηρίων να καταθέτουν προτάσεις-εισηγήσεις για κάθε θέμα σχετικά με τη λειτουργία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αλλά και για θέματα τοπικής ανάπτυξης.

-         Διοικητικός ρόλος. Πρόκειται για το σύνολο των διοικητικού χαρακτήρα αρμοδιοτήτων του, όπως: τήρηση του μητρώου των μελών τους, τήρηση πρωτοκόλλου επωνυμιών και διακριτικών τίτλων, διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, διαιτησιών, χορήγηση  πιστοποιητικών καταγωγής κλπ. Επίσης και άλλες  αρμοδιότητες που ανατίθενται με ειδικούς νόμους, όπως: τήρηση ειδικών μητρώων εξαγωγέων, ασφαλιστικών συμβούλων, μεσιτών αστικών συμβάσεων και χορήγηση αντίστοιχων αδειών.

Συγκεκριμένα, κατ’ άρθρο 65 του Ν. 4497/2017, σκοπός των Επιμελητηρίων, μέσα στα όρια της χωρικής ενότητας όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους, είναι:

 Α) Η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών, των εξαγωγών και κάθε κλάδου της οικονομίας, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής,

 Β) Η παροχή προς την Πολιτεία τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της χωρικής ενότητας όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας,

 Γ) Η παροχή στα μέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα,

 Δ) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της δραστηριότητας των μελών τους, καθώς και η κατ’ εξουσιοδότηση άσκηση αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου που αφορούν θέματα σύστασης, αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, το Επιμελητήριο Πρέβεζας είναι φορέας υλοποίησης  στα κάτωθι συγχρηματοδοτούμενα έργα :

1.     FRESH – WAYS   «Cross- border mechanisms for Green Intermodal and Multimodal Transport of FRESH products»,  Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020 Programme, www.interregfreshways.eu

2.     AUTHENTIC – OLIVE – NET   «Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network olive products in the across border GREECE - ITALY area», Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020 Programme, www.interreg-authentic-olive-net.eu

3.     Ψηφιακό κέντρο υπηρεσιών μιας στάσης για την διοικητική εξυπηρέτηση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πρεβέζης, «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»

4.     Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Πρέβεζας, Συνδικαιούχος Επιμελητήριο Πρέβεζας, «ΕΠΑνΕΚ 2014-2020»

 Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο της του έργου, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής άσκησης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Το έργο απευθύνεται σε 195 συνολικά ωφελούμενους, άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στην Περιφέρεια Ηπείρου με σκοπό αφενός την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και αφετέρου την εργασιακή τους επανένταξη. Αντικείμενο της πράξης είναι η εξατομικευμένη συμβουλευτική – καθοδήγηση, κατάρτιση και πρακτική άσκηση, πιστοποίηση γνώσεων και ικανοτήτων σε δυναμικά αντικείμενα και επαγγέλματα με τους στόχους που έχουν τεθεί από τη περιφερειακή εξειδίκευση (RIS3) και από το δυναμισμό των επαγγελμάτων στη Περιφέρεια και αποδεδειγμένα θα ωφελήσουν την ανταγωνιστικότητα τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Παράλληλα, η προτεινόμενη πράξη, συμβάλλει στις μακροπρόθεσμες θετικές συνέπειες της κατάρτισης και των αποφάσεων σχετικά με τις θέσεις εργασίας, τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και την αύξηση των δυνατοτήτων προσαρμοστικότητας και επανένταξης των ατόμων, με έμφαση τα άτομα που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες.

Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 250 ώρες (200 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 50 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα) και περιλαμβάνει:

 1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ για την ενίσχυση των ωφελούμενων για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους ανέλιξη.

  Η Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνει έξι (6) συνεδρίες. Η κάθε συνεδρία διαρκεί 45 λεπτά. Η παροχή της συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος.

  Το περιεχόμενο των συναντήσεων – συνεδριών (Φάση Α: 2 συνεδρίες πριν την έναρξη της κατάρτισης, Φάση Β: 4 συνεδρίες κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης)

 2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η πράξη περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών (200 ώρες θεωρίας και 50 ώρες πρακτικής) σε εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.

 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

 1. ΠΩΛΗΤΗΣ -ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

  Η Ειδικότητα αφορά σε εξειδικευμένους πωλητές, ικανούς να εκτελούν εργασίες προσέγγισης, εξυπηρέτησης και πώλησης, σε χώρες του εξωτερικού και να μεθοδεύουν τη διασύνδεση εμπορικών συναλλαγών μεταξύ χωρών, και τις εξαγωγικές δραστηριότητες και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

 2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(E-COMMERCE),

  Η Ειδικότητα αφορά τους εργαζομένους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου,  αφορά δε σε βασικές εργασίες αξιοποίησης των χαρακτηριστικών του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ειδικότερα, ένας τέτοιος εργαζόμενος συνήθως εργάζεται ή επιθυμεί να εργαστεί σε:

  • Ηλεκτρονικά καταστήματα
  • Διαφημιστικές εταιρείες
  • Τμήμα Πωλήσεων Εμπορικών Εταιρειών
 3. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,

  Η Ειδικότητα αφορά σε έναν επαγγελματία με αρμοδιότητες και ευθύνες υλοποίησης υπηρεσιών-λειτουργιών της Διοίκησης ενός οργανισμού. Ως λειτουργίες της Διοίκησης νοούνται οι πάγιες λειτουργίες του οργανισμού συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής επικοινωνίας, της εξωτερικής επικοινωνίας, των δημοσίων σχέσεων, της προβολής του οργανισμού και της υποστήριξης λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης, της διαχείρισης πόρων όπως υποδομών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμών, τεχνολογίας, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας για την εκτέλεση των ως άνω δραστηριοτήτων, την αρχειοθέτηση εγγράφων ή/και ηλεκτρονικών αρχείων. Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι – εργαζόμενοι γνώσεις και δεξιότητες  αναφορικά με τις υπηρεσίες / λειτουργίες σε θέματα της οργάνωσης και διοίκησης ενός οργανισμού. Το πρόγραμμα είναι δομημένο ώστε να δίνει έμφαση στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν στην πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων.

   

 4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,

Η ειδικότητα αφορά σε έναν στελέχη-εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνται σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες και μικρές μονάδες παραγωγής τροφίμων και ποτών ως στελέχη ελέγχου ποιότητας, ως μέλη της ομάδας ασφάλειας τροφίμων, ως συντονιστές της ομάδας ασφάλειας τροφίμων και ως υπεύθυνοι συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Επιπλέον αφορά σε επιστήμονες-επαγγελματίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων. Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι – εργαζόμενοι γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με την εφαρμογή προτύπων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων (πχ ISO 22000, BRC, IFS, κλπ.), εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (πχ Καν. ΕΕ 852/2003), εφαρμογή των ορθών πρακτικών του προσωπικού και εκπροσωπούν την επιχείρηση σε ελέγχους τήρησης της ασφάλειας τροφίμων από τις αρχές, από φορείς πιστοποίησης και τους πελάτες. Το πρόγραμμα είναι δομημένο ώστε να δίνει έμφαση στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν στην πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες και θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων

Όροι υλοποίησης του Προγράμματος – Υποχρεώσεις ωφελούμενων

 • Η συνολική ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης θεωρητικής κατάρτισης ή της σύγχρονης τηλεκατάρτισης ανέργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων.
 • Η καταληκτική ώρα δια ζώσης θεωρητικής κατάρτισης ή της σύγχρονης τηλεκατάρτισης δεν πρέπει να υπερβαίνει την 22.00 μμ.
 • Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης πρακτικής άσκησης είναι έως έξι (6) ώρες. Σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα συμπεριλαμβάνονται και τα διαλείμματα.
 • Δεν επιτρέπεται η πρακτική άσκηση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες.
 • Δεν επιτρέπεται διά ζώσης θεωρητική, εργαστηριακή κατάρτιση ή η σύγχρονη τηλεκατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.
 • Το κατώτατο όριο συμμετεχόντων σε ένα τμήμα δια ζώσης θεωρητικής κατάρτισης ή σε ένα τμήμα σύγχρονης τηλεκατάρτισης δεν μπορεί να υπολείπεται των πέντε (5) ατόμων. Το ανώτατο όριο συμμετεχόντων ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) καταρτιζόμενους ή σε δέκα πέντε (15) σε περιπτώσεις ειδικών κατηγοριών ΕΚΟ, όπως ΑμΕΑ, σε συνάρτηση πάντοτε με τη δυναμικότητα και την υλικοτεχνική υποδομή των παρόχων.
 • Κάθε ωφελούμενος μπορεί να συμμετάσχει μία μόνο φορά στο Πρόγραμμα.
 • Σύνολο ωρών κατάρτισης: 250 ώρες (200 θεωρητικής κατάρτισης και 50 πρακτικής άσκησης) για όλα τα αντικείμενα κατάρτισης.
 • Κατά την υλοποίηση της κατάρτισης (στα προγράμματα Συμβατικής και Μικτής Κατάρτισης), εφόσον η διάρκειά της υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες ημερησίως, θα χορηγούνται εδέσματα /χυμοί/καφέ στους καταρτιζόμενους από τον Πάροχο Κατάρτισης
 • Το σύνολο των καταρτιζόμενων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στην προγραμματιζόμενη εξέταση για την πιστοποίηση. Εφόσον απουσιάσει ή αποτύχει στην αρχικώς προγραμματισμένη εξέταση θα του δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε μία προγραμματισμένη επανεξέταση. Η εξέταση και η επανεξέταση θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης.
 • Σε κάθε Καταρτιζόμενο/η που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον συνεργαζόμενο με τον ανάδοχο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων. Σε περίπτωση αποτυχίας του Καταρτιζόμενου χορηγείται από τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε.
 • Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφ όσον απαιτηθεί).
 • Η συμμετοχή των καταρτιζομένων στο σύνολο των Ενεργειών είναι υποχρεωτική, ενώ όποιος καταρτιζόμενος/η δεν ολοκληρώσει το σύνολο των Ενεργειών δε δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα.
 • Το επιτρεπτό όριο απουσιών ανεξάρτητα από τη μέθοδο υλοποίησης του κάθε προγράμματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% της συνολικής διάρκειας του κάθε μέρους του προγράμματος (θεωρητικού μέρους και πρακτικής άσκησης, με την εξαίρεση των ωφελουμένων ειδικών ομάδων, για τους οποίους το όριο αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20%.Ως απουσία λογίζεται η μη παρακολούθηση του προγράμματος στις προγραμματισμένες ώρες τόσο στη δια ζώσης διδασκαλία σε φυσική αίθουσα όσο και στη σύγχρονη τηλεκατάρτιση που πραγματοποιείται μέσω της ταυτόχρονης παρακολούθησης όλων των συμμετεχόντων σε ηλεκτρονική αίθουσα. Οι ώρες απουσιών κάθε ωφελούμενου αφαιρούνται αντιστοίχως από το εκπαιδευτικό του επίδομα.
 • Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το μέγιστο ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20%εφόσον προσκομισθεί από τον ωφελούμενο η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας που του έχει χορηγηθεί από υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ του ΕΦΚΑ. Το ίδιο μέγιστο ποσοστό 20% ισχύει και για τους καταρτιζόμενους των ίδιων προγραμμάτων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας, οι οποίες θα πρέπει να προσκομίζουν εγκαίρως αντίστοιχο αποδεικτικό από δημόσιο φορέα. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του παρόχου κατάρτισης θα πρέπει να μεσολαβήσει και να υπενθυμίσει στον καταρτιζόμενο την υποχρέωση κάλυψης της διδακτικής ύλης, για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος. Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω μέγιστων επιτρεπτών ορίων απουσιών δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων στην πρώτη εξέταση πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ο ωφελούμενος δύναται να συμμετάσχει στη δεύτερη προγραμματισμένη εξέταση (επαναληπτική εξέταση). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο ωφελούμενος, κατόπιν αιτιολόγησης, αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και στις επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε διαφορετική ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να διενεργήσει εξετάσεις σε ημερομηνίες άλλες από τις προγραμματισμένες, εντός ενός μήνα. Στην περίπτωση που ωφελούμενος των προαναφερόμενων προγραμμάτων υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο μέγιστο όριο απουσιών ή δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι καταρτιζόμενοι έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει υποχρεωτικά:

 • τις προβλεπόμενες συνεδρίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής,
 • τηνΚατάρτιση (θεωρία και πρακτική)
 • τη διαδικασία πιστοποίησης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €. Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 250 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 1.250,00 €.

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

 

 

Footer Image