Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

 1. να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ, με ανεργία σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
 2. να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης,
 3. να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους,
 4. Να είναι Απόφοιτοι Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980 ή Απόφοιτοι Γυμνασίου για τους υπόλοιπους (Ν. 309/1976 , Π.Δ. 739/1980)
 5. να είναι κάτοικοι της περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας

 

Σημαντική Σημείωση

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η Συνεδρία Συμβουλευτικής). Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα προσκομίσει στον σύμβουλο στη διάρκεια της 1ης  συνεδρίας, ή θα αναρτήσει την ίδια ημέρα στο ηλεκτρονικό σύστημα, αποδεικτικό (βεβαίωση ανεργίας από το portal του ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ) ότι είναι άνεργος την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Κριτήρια Μοριοδότησης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Συντελεστής βαρύτητας ανά κριτήριο

Κ1: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)

15%

Κ2: Συνολικό Διάστημα Συνεχόμενης Ανεργίας

45%

Κ3: Εκπαιδευτικά Προσόντα

35%

Κ4: Συμμετέχοντες για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης την τελευταία τριετία (2019-2021)

5%

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης

0 – 100
(ΟΧΙ – ΝΑΙ)

2

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

Σημ. Για την μοριοδότηση της ανεργίας θα υπολογισθεί ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Μήνες Ανεργίας

Πλήρεις Μήνες Ανεργίας Χ 2 Μόρια

(έως 100)

3

Εκπαιδευτικά Προσόντα
(Μέγιστος Βαθμός: 30 μόρια)

Απόφοιτος Γυμνασίου ή Δημοτικού σχολείου για τους απόφοιτους έως το 1980

100

Απόφοιτος Λυκείου

75

Απόφοιτος ΑΕΙ, ΤΕΙ

75

4

Συμμετέχοντες για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης την τελευταία τριετία (2019-2021)

Τριετία (2019-2021)

0 – 100
(ΟΧΙ – ΝΑΙ)

Συνολική Βαθμολογία

(Κριτήριο Επιλογής 1) * 15% + (Κριτήριο Επιλογής 2) *45% +

(Κριτήριο Επιλογής 3) *35% + (Κριτήριο Επιλογής 4) *5%

 

Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα που ο αιτών θα ΥΠΟΒΑΛΕΙ οριστικά την αίτησή του η οποία πρέπει να συνοδεύεται απ΄ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Δικαιολογητικά Υποβολής αίτησης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://training.prevezachamber.gr

Η μη ορθή συμπλήρωση της αίτησης, ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και οριστική υποβολή της αίτησης, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο :
  • Α.Φ.Μ.
  • Α.Μ.Κ.Α
  • Αριθμός ΜητρώουΑσφαλισμένου του υποψήφιου (εφόσον υπάρχει).
 • Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 • Βεβαίωση Ανεργίας (την οποία θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ με χρήση των προσωπικών του κωδικών)
 • Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου
 • Αποδεικτικό δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (σε περίπτωση που υφίσταται)
 • Ατομικό Σχέδιο Δράσης προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι είναι συμμετέχοντες για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης την τελευταία τριετία (2019-2021)
 • Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στo Επιμελητήριο Πρέβεζας) ότι
  • δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές
  • ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
  • ότι είναι κάτοικοι της περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας
 • Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την εντοπιότητα (π.χ λογαριασμός ΔΕΚΟ, βεβαίωση εντοπιότητας από Δήμο/κοινότητα κτλ)

 

 

Footer Image