Κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να κατατεθεί πρόσφατο/α έγγραφο/α της Δ.Ο.Υ., στο/α οποίο/α να αναφέρονται σαφώς τα εξής:

  • Τα στοιχεία διεύθυνσης της επιχείρησης και τυχόν υποκαταστημάτων,
  • Ο νόμιμος εκπρόσωπός της,
  • Ο/οι Κωδικός/οί Άσκησης Δραστηριότητας(ΚΑΔ).

Η επιχείρηση θα πρέπει να δηλώνει ότι είναι επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, στην οποία δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και η οποία για την πρόσληψη του προσωπικού της δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://training.prevezachamber.grΕφίσταται η προσοχή των ενδιαφερόμενων εταιρειών για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Toεπιμελητήριο θα προβεί στη σύνταξη και δημοσίευση του καταλόγου των αποτελεσμάτων. Όσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει την αίτηση τους, εμπίπτουν στους οριζόμενους από την πρόσκληση επιλέξιμους ΚΑΔ και έχουν αναρτήσει το σύνολο των απαιτούμενων από τη παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικών, θα χαρακτηρίζονται ως «επιλέξιμες». Στην περίπτωση μη επιλέξιμου ΚΑΔ και μη ανάρτησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα χαρακτηρίζονται ως «άκυρες».

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται ανά Περιφέρεια, με κατάταξη σύμφωνα με την χρονική στιγμή της αίτησής τους. Τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του έργου https://training.prevezachamber.gr/

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι επιχειρήσεις θα έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://training.prevezachamber.gr/και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί με σχετική απόφαση. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από την επιχείρηση και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων.

Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα https://training.prevezachamber.gr τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης (μητρώο επιχειρήσεων).

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιχειρήσεων που θα μπορούν να απορροφήσουν το πλήθος των ωφελούμενων, προσαυξημένο κατά 25%.Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται τακτικά στην ιστοσελίδα του έργου https://training.prevezachamber.gr

Ο κατάλογος των επιλέξιμων επιχειρήσεων, θα διαβιβάζεται στον Ανάδοχο φορέα της κατάρτισης ο οποίος θα προχωρά στη σύζευξη με τους ωφελούμενους βάσει: α) Τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης της εκάστοτε επιχείρησης, β) Τη συνάφεια της δραστηριότητας της επιχείρησης με την ειδικότητα στην οποία καταρτίστηκε ο/η ωφελούμενος/η και γ) την χιλιομετρική απόσταση από την μόνιμη κατοικία του/της  ωφελούμενου/ης.

Σε περίπτωση σύζευξης με ωφελούμενο/η, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν μία σειρά δικαιολογητικών πριν από την έναρξη της Πρακτικής έως και τη λήξη της.

Συγκεκριμένα κάθε επιχείρηση πρακτικής άσκησης, πριν την έναρξη και μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης του/των ωφελούμενου/ων, οφείλει να υποβάλει στον Πάροχο κατάρτισης:

  • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ο αριθμός των εργαζομένων της ανά υποκατάστημα και συνολικά την ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης, 
  • Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον ορισμό υπευθύνου πρακτικής,
  • Έντυπο Ε.3.3. "Αναγγελία πρακτικής άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα",
  • Την πρώτη Σελίδα του "ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΔ", όπου αναγράφεται ο αριθμός των απασχολουμένων στην επιχείρηση

Συμπληρωμένα Ερωτηματολόγια παρακολούθησης πρακτικής άσκησης.

Footer Image